Verhaal Filiaal
Ballet
Ga naar de inhoud

Filiaal archief

Hier vind je oude én nieuwe verhalen. Omdat het een groei-website is werken we vanaf de start meteen al met deelarchieven, per verhalensoort een eigen archief. De verhalen worden bewaard om later nog eens te lezen, te kijken en te beluisteren.

Archief Algemene Informatie

Copyrightclausule
Niets van Verhaal Filiaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur, kunstenaar of fotograaf
. PDF bestanden mogen geprint worden en opgeslagen voor persoonlijk gebruik van de Filiaalbezoeker.

Beeld en taal vertellen samen het verhaal
Terug naar de inhoud